“Point aux Roches “ by Catherine Elliott. Approximately 18” x 14”.V407

Original Oil Catherine Elliott

C$30.00Price